Home | Bestuur | Algemeen | Competitie | Beker | Ranking | Jeugd | Links
Info - Reglement - Tussenstand - Uitslagen - Dames - Ranking Agenda - Verslagen

HWDO Ranking Reglement

laatst gewijzigd 01-10-2019

Dit reglement is van toepassing op de door het Hoeksche Waards Darts Orgaan (HWDO) georganiseerde
Ranking competitie. De Wedstrijdleiding is in handen van de Ranking leider(s).

1. Een HWDO-ranking toernooi heeft een open inschrijving en is voor iedereen toegankelijk. Dus ook voor
niet-HWDO-leden. Minimum leeftijd voor deelnemers is 16 jaar.

2. De inschrijfkosten bedragen € 8,00 per toernooiavond. Voorinschrijven is niet mogelijk .
Inschrijving gebeurt op de speellocatie aan de wedstrijdtafel en kan vanaf ca. 19.00.

3. Tenzij van tevoren anders vermeld, sluit de inschrijving om 19.30 uur, waarna de loting voor het toernooi
plaatsvindt. Het toernooi start enkele minuten na het verrichten van de loting.
De wedstrijdleiding kan besluiten per avond een maximum aantal inschrijvingen te hanteren en derhalve
beslissen de inschrijving eerder te sluiten als dit aantal is bereikt.

4. Telefonische aanmeldingen worden in principe geaccepteerd, evenals inschrijving door iemand anders.
Uitzonderlijke gevallen daargelaten, dient elke deelnemer zich in eigen persoon aan de wedstrijdtafel te
melden voor aanvang van het toernooi.

5. Een deelnemer heeft het recht om zijn inschrijving vóór 19.30 uur weer ongedaan te maken.

6. Bij elk van de ranking toernooien spelen we het speltype 501 (Open in – Dubbel uit). Op het
wedstrijdformulier wordt het gehanteerde format (best-of-xx legs) standaard vermeld.

7. De deelnemers worden o.b.v. willekeurige loting ingedeeld en spelen een 2-tal voorronde wedstrijden.
Spelers die 1 of 2 voorronde partijen winnen gaan door naar de Winnaarsronde. De overige deelnemers die geen voorronde partij weten te winnen spelen verder in de Verliezersronde.
Er wordt in de Winnaars- en Verliezersronde verder gespeeld volgens het Knock-out principe. Dit houdt in
dat de winnaars doorgaan naar een volgende ronde, tot er uiteindelijk één winnaar overblijft; de verliezers
zijn uitgeschakeld voor het toernooi.

8. Er wordt per ronde een wedstrijdformulier overhandigd door de Wedstrijdleiding, met daarop vermeld de Spelers, Schrijver en het gehanteerde format (best-of-xx legs). Naarmate het toernooi verder vordert kan de Wedstrijdleiding besluiten, de lengte van de partijen aan te passen.

9. De eerstgenoemde persoon op het wedstrijdformulier, begint de wedstrijd en de overige oneven legs,
m.u.v. een laatste beslissende leg.

10. Bij een gelijke stand voor de beslissende leg gooien beide spelers voor de “Bull”. De speler die de partij begonnen is gooit als eerste. Als de dart in de ‘Bull’ of ‘Bull’s-eye’ zit, wordt deze dart uit het bordverwijderd, alvorens de tweede speler gooit. De schrijver bepaalt welke dart zich het dichtst bij de ‘Bulls-Eye’ bevindt. Degene die het dichtst bij de Bull gooit begint de laatste leg. Wanneer de schrijver oordeelt dat de darts van beide spelers zich op dezelfde afstand van de ‘bull’s-eye’ bevinden, of beide darts in de ‘bull’ of ‘bulls-eye’ gegooid zijn, gooien de spelers nogmaals, nu mag echter de andere spelers als eerste gooien. Dit proces herhaalt zich totdat er een “winnaar” bekend is.

11. Deelnemers zijn verplicht om, indien op wedstrijdformulier vermeld, als Schrijver te fungeren bij een
wedstrijd. Voor de wedstrijden in de voorronde(n) en de eerste KO-ronde(s) worden willekeurig schrijvers
aangesteld. De Wedstrijdleiding geeft vanaf een bepaald moment aan of de winnaars of verliezers van een
partij, als schrijver op dienen te treden bij een eerstvolgende wedstrijd (op in principe het zelfde bord als
waar men zelf gespeeld heeft). Indien nodig worden schrijvers aangewezen door de Wedstrijdleiding.

12. De Schrijver is verantwoordelijk voor het afhalen van het wedstrijdformulier en, na afloop van de
wedstrijd, voor het invullen van de uitslag, eventuele 180-scores en 100+ finishes en het terugbrengen van
het formulier bij de Wedstrijdleiding. In geval van een 180-score wordt een consumptiebon aan de
betreffende speler overhandigd door de wedstrijdleiding.

Een uitslag van een gespeelde wedstrijd is alleen geldig wanneer deze op het wedstrijdformulier is
ingevuld. Beide spelers dienen het ingevulde formulier te controleren. Vanaf het moment dat de schrijver
van een partij een wedstrijdbriefje aan de Wedstrijdleiding heeft overhandigd, is de uitslag in principe
bindend en kan eventueel pas na overleg met Spelers en Schrijver worden gecorrigeerd.

13. Het niet doen schrijven van een partij resulteert in het vervallen van alle die dag behaalde punten, tenzij
tijdig een vervangende schrijver wordt geregeld en dit vooraf ook gemeld is bij de Wedstrijdleiding!
Dit geldt ook voor een deelnemer die nog actief is in het toernooi (nog niet is uitgeschakeld) en het toernooi
voortijdig verlaat zonder dit te melden, zonder een reeds geplande wedstrijd te spelen.
Bij herhaling zal men worden uitgesloten van deelname aan alle ranking toernooien in het lopende seizoen.
Tevens wordt de deelnemer dan onmiddellijk uit het klassement verwijderd en vervalt het recht op
(eventueel) prijzengeld of teruggave van inschrijfgeld.

14. Per toernooi kunnen ranking punten worden verdiend.
Indien spelers een “bye” hebben (vrije doorgang naar de volgende ronde), wordt dit gezien als een
winstpartij.

15. In de Winnaarsronde geldt de volgende punten verdeling:
Nr.1 20 pt. ; Nr.2 16 pt. ; Nr.3 14 pt. Nr.5 12 pt. ; Nrs 9 10 pt. ; Nrs 17 9 pt. ; Nrs. 33 8 pt. Nrs. 64 7 pt.

In de Verliezersronde is de punten verdeling als volgt:
Nr.1 7 pt. ; Nr. 2 5 pt. ; Nrs. 3 4 pt. ; Nrs 5 t/m 8 3 pt. ; Nrs. 9 t/m16 2 pt. ; Nrs. 17/32 1 pt.

16. Op basis van het aantal behaalde punten zal er een klassement worden bijgehouden.
De beste 32 spelers van het eindklassement, plaatsen zich voor het eindtoernooi. Voorwaarde voor
plaatsing hiervoor, is dat men aan meer dan de helft van de toernooien heeft deelgenomen.
Bij een gelijk aantal punten in de eindstand geldt het hoogste gemiddeld behaalde punten per toernooi. Is
dat gelijk dan telt het meest behaalde hoogste plaatsten per toernooi; meeste 1e plaatsen, daarna meeste
2e plaatsen enz. Mocht ook dit gelijk zijn, dan wordt o.b.v. loting de plaats in de eindstand bepaald.

17. Bij het onvolledig of niet nakomen van het reglement en bij zaken waarin dit reglement niet voorziet,
beslist de Wedstrijdleiding, eventueel in overleg met de betrokken partijen. Indien de Wedstrijdleiding het
nodig acht, heef men het recht van dit reglement af te wijken en/of dit reglement aan te passen.

18. De vooraf, tijdens en na het toernooi gedane mededelingen en/of aanwijzingen door de Wedstrijdleiding
dienen te worden nageleefd.

19. Tenzij hierboven anders is vermeld en dit betrekking kan hebben op de ranking, zijn verder de artikelen
uit het competitiereglement van toepassing, genoemd in artikel 18, 19, 20, 21, 35 t/m 40, 44, 48 , 50 en 51. Daar waar over teams gesproken wordt, dient voor zover mogelijk, speler(s) te worden gelezen.

20. Uitslagen, standen, mededelingen en informatie betreffende de toernooien zal via de website van de
hwdo worden gecommuniceerd.

Vragen en/of opmerkingen kunnen gemaild worden naar info@hwdo.nl.

 

 


Sponsor Hoogste Finish bij de ranking: