Home | Bestuur | Algemeen | Competitie | Beker | Ranking | Jeugd | Links
Formulieren - Reglementen

HWDO Competitie Reglement

Download dit reglement in PDF formaat

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. vorige versie.
Art.10: Gewijzigde regeling promotie bij vrijgekomen plaatsen in een divisie.
Art.30: Bij 3 spelers bepaalt captain welke spelersvak "blanco" blijft. .
Art.31: Single spelers (nr.1 t/m 4) dienen voor 21.00 aanwezig te zijn.
Art.31: Wisselspelers (nr. 5 & 6) mogen later arriveren, maar moeten wel aanwezig zijn op moment van invallen.
Art.32: Verzetten mag maximaal 1 speelweek voor of na originele speelweek.
Art.41: Vooraf invullen van alle koppels is niet verplicht.
Art.41: Niet verplicht om voor aanvang al wisselspelers in te vullen, mag gedurende wedstrijd op moment van wisselen, mits speler aanwezig is.

versie @ 20 augustus 2017

I. Algemene bepalingen competitie

1. Dit reglement is van toepassing op de door het Hoekse Waards Darts Orgaan (HWDO) georganiseerde dartscompetities. Het speelgebied betreft de Hoekse Waard.

2. De HWDO organiseert o.a. de volgende competities:
- Team competitie, verder te noemen competitie.
- Beker competitie.
- Ranking competitie.
Voor iedere competitie geldt een eigen reglement, waarbij indien nodig wordt verwezen naar het competitie reglement.

3. Deelname aan de competitie is mogelijk voor teams, bestaande uit minimaal 4 en maximaal 10 spelers. Ieder team heeft een captain die het team vertegenwoordigd en een reserve captain als diens vervanger. Zij dienen een telefoonnummer en emailadres door te geven aan het Bestuur waarop zij bereikbaar zijn. Voor ieder lid wordt een uniek spelernummer aangemaakt en er wordt een Teamkaart aangemaakt welke zichtbaar is op de website, waarop alle speelgerechtigde spelers, thuislocatie en speeldag worden vermeld.

4. Teams kiezen zelf een teamnaam, speelgelegenheid en (thuis)speelavond (maandag t/m vrijdag), welke aangegeven wordt middels het inschrijfformulier. Teams dienen zich voor ieder seizoen opnieuw in te schrijven. Naamswijzigingen zijn tijdens een lopend seizoen niet toegestaan. Wijziging van speelavond geschied op eigen verantwoording en dient meegedeeld te worden aan Bestuur en andere teams. Het Bestuur kan aan de inschrijving voorwaarden verbinden.

5. Competitie wordt gespeeld in divisies, waarvan indeling geschied o.b.v. de behaalde plaats in de eindstand in laatst gespeelde competitie. Een divisie bestaat uit minimaal 8 teams en maximaal 14. In elke divisie is Promotie/Degradatie regeling van toepassing volgens art.10. Het Bestuur kan o.b.v. het aantal inschrijvingen een afwijkende divisie indeling hanteren.

6. Een competitie bestaat, in principe, uit 2 speelronden, waarbij alle teams 1x een uit- en thuiswedstrijd tegen elkaar spelen, volgens het competitieschema. In bepaalde gevallen kan er voor gekozen worden om 3 of 4 speelronden te hanteren.

7. Indien de meerderheid van een team zich gezamenlijk inschrijft voor het nieuwe seizoen, met ten minste 3 spelers van het oorspronkelijke team, wordt zij geacht hetzelfde team te zijn, ongeacht of de captain zich in deze meerderheid bevindt, en of de inschrijving onder een andere teamnaam plaatsvindt. Bij 2 gelijke delen heeft de helft van de captain de rechten van het team. De andere helft wordt 1 divisie lager ingedeeld.
Indien een minderheid zich inschrijft, wordt dit gezien als nieuw team. Nieuwe teams beginnen automatisch in de laagste divisie. Afwijking hiervan is mogelijk indien teams zich met spelers inschrijven van verschillende bestaande teams. Indeling kan dan plaatsvinden o.b.v. gemiddeld divisieniveau en niet lager dan de op-één-na laagste divisie. Het Bestuur kan naar redelijkheid afwijken van de indeling, afhankelijk van het aantal teams en personen dat zich inschrijft.

8. Een team dat zich terugtrekt of uit competitie genomen wordt verliest zijn rechten, en kan eventueel een tijdelijke schorsing voor het team en bijbehorende spelers tot gevolg hebben voor één of meerdere seizoenen.

9. De eindstand wordt bepaald op basis van de in de competitie behaalde wedstrijdpunten. Het team dat aan het eind van de competitie de meeste punten heeft gehaald is kampioen van zijn divisie. Indien 2 of meerdere teams een gelijk aantal punten heeft gehaald, dan beslist het aantal gewonnen teamrondes de positie in de stand.
Wanneer de positie in de stand bepalend is voor het kampioenschap, promotie of degradatie en bovenstaande geeft geen doorslag, dan telt het aantal behaalde punten in onderlinge wedstrijden. Is dit ook gelijk, dan beslist het aantal gewonnen wedstrijden in de competitie. Is dit ook gelijk, dan volgt er 1 beslissingswedstrijd op neutraal terrein.

10. In iedere divisie, met uitzondering van de eredivisie, promoveren de nrs. 1 en 2 uit de stand naar een hogere divisie. In iedere divisie, met uitzondering van de laagste divisie, degraderen de teams die op de laagste 2 plaatsen eindigen. De Promotie/Degradatie regeling heeft een verplichtend karakter. Het Bestuur kan van deze regeling afwijken en meer teams laten promoveren en/of degraderen. Het aantal promotie- en degradatie plaatsen is tevens zichtbaar op de website, en worden in de competitie standen apart aangegeven.

Indien teams uit een hogere divisie zich niet meer inschrijven, of het aantal deelnemers in een divisie uitgebreid wordt dan zal, afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen, in bepaalde volgorde extra promotie worden toegekend aan teams: allereerst aan het hoogst geëindigde, niet direct gepromoveerde team, daarna eventueel de degradanten uit de hogere divisie. Mochten er hierdoor nog steeds plaatsen beschikbaar zijn, dan kan het Bestuur besluiten deze plaats(en) aan overige niet gepromoveerde teams aan te bieden.

11. Het team dat in zijn divisie aan het einde van het seizoen de meeste teamrondes heeft gewonnen, wint de Bierbeker.

12. Naast een teamcompetitie wordt er ook een individuele (Single) competitie bijgehouden. Rangschikking vindt plaats o.b.v. het winstpercentage van de single partijen. Aan het eind van het seizoen plaatsen de beste 8 spelers zich voor de single play-offs van hun divisie. Voorwaarde is dat men minimaal 60% van de single wedstrijden in de competitie heeft gespeeld. Door het Bestuur wordt kenbaar gemaakt hoeveel single partijen men minimaal gespeeld dient te hebben.

II. Bord / Speelgebied

13. Captains zijn verantwoordelijk voor verzorging van dartsbord, scorebord (incl. schrijfgerei) en speelgebied in hun eigen speellocatie. Tot het speelgebied wordt gerekend de ruimte tussen het dartsbord, het schrijfbord, de oche en de vrije ruimte zoals beschreven in art. 18 . Binnen het speelgebied mogen zich alleen de schrijver/scheidsrechter en gooiende speler(s) bevinden.

14. Het dartsbord moet in goede staat zijn. Nummering en bedrading moeten goed zichtbaar zijn (20 bovenaan). Het dartsbord dient goed te zijn verlicht, en dient zo te zijn aangebracht, dat eventuele schaduw tot een minimum blijft beperkt. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan heeft het bestuur het recht de situatie te bekijken en aan de hand daarvan een locatie toe te laten of uit te sluiten van de competitie.

15. De hoogte van de bull’s-eye (1,73 m; max. 1cm afwijking) en de werpafstand (2,37 m, gemeten vanaf de voorkant van het bord) dient goed te zijn verzorgd.

16. Een oche (“okkie”) is op de genoemde werpafstand verplicht. De minimale lengte is 45 centimeter en de minimale hoogte is 3 centimeter en maximaal 6 centimeter. De spelers dienen te gooien van achter de oche. Het is niet toegestaan om op de oche te gaan staan. Indien een speler wenst te gooien naast de oche dan dient men een denkbeeldige lijn, evenwijdig aan de oche, door te trekken en achter deze lijn te gooien.

17. Het scorebord dient naast het dartsbord te hangen en wordt met krijt of stift beschreven. Er dient voldoende ruimte te zijn tussen het dartsbord en het scorebord, zodanig dat de schrijver niet direct gevaar loopt en deze de spelers niet hindert met het gooien. Tussen een tweede dartsbord en het scorebord dient ook voldoende tussenruimte te worden gehanteerd. Tussen twee dartsborden dient een tussenruimte te worden gehanteerd, van minimaal 50 centimeter.

18. Rondom spelers dient een vrije ruimte te zijn, zodanig dat deze niet gehinderd worden tijdens het gooien van de darts. Naast het speelgebied dient verder genoeg ruimte te zijn om als “wachtende” speler(s) te kunnen staan, achter de gooiende speler.

19. Elk soort darts mag worden gebruikt, mits niet langer dan 30 cm en niet zwaarder dan 50 gram.

III. Speltypen

20. De spelen 501, 701 en 1001 worden als volgt gespeeld. Iedere speler/koppel start een leg met een score van 501 punten (of 701,1001; volgens wedstrijdformulier) en men dient op 0 punten te eindigen. Men gooit om beurten 3 darts. Het puntentotaal van de drie geworpen darts wordt van de score afgetrokken. Een dubbel (buitenste ring) telt 2 maal en een tripple (binnenste ring) telt 3 maal. De leg kan slechts worden beëindigd (finish) door het werpen van een dubbel (buitenste gekleurde ring van het dartsbord; bijvoorbeeld: 40 = dubbel 20). Dubbele Bull (50 punten) wordt derhalve geteld als dubbel 25. Indien een speler een hoger aantal punten gooit dan de overgebleven score of 1 punt overhoudt, telt de score niet, wordt de beurt wel geteld, maar vindt er geen puntenaftrek plaats. Door deze beurt blijft de overgebleven score dus hetzelfde als in de vorige beurt.
Echter, een dart die na het gooien van de vereiste dubbel het bord nog raakt, wordt niet meer geteld, omdat de leg automatisch eindigt als de benodigde dubbel is gegooid.

21. Er wordt doorgespeeld tot de vereiste dubbel is gegooid, ook indien beide partijen op dubbel 1 staan. Eventuele vindingrijke oplossingen om tot het beëindigen van het spel te komen, zijn niet toegestaan.

22. Tac-tic wordt als volgt gespeeld. Men gooit om beurten 3 darts en dient de getallen 20 t/m 10 en de Bull “dicht” te gooien. Dichtgooien houdt in dat men het betreffende getal 3 keer gegooid heeft. Een dubbel (buitenste ring) telt 2 maal en een tripple (binnenste ring) telt 3 maal. De buitenste ring van de Bull telt als 1 maal (25 punten) en de Bull’s-eye (binnenste ring) telt 2 maal. Voor iedere maal dat een getal gegooid wordt dient een kruisje achter het betreffende getal op het scorebord te worden gezet. Wanneer men 3 maal het getal heeft gegooid dient een horizontale streep achter het betreffende getal te worden gezet, als aanduiding dat dit getal “dicht”gegooid is. Indien men meer dan 3 keer een getal gooit en de tegenpartij heeft dit getal nog niet dicht gegooid, dan scoort men hier punten op; iedere dart die “extra” (meer dan 3 keer) in een getal komt, wordt bij het puntentotaal opgeteld. Winnaar is diegene die alle getallen dicht heeft en punten voorsprong heeft. Indien beide teams alles dicht hebben en dezelfde puntenscore hebben, eindigt een tac-tic als gelijk spel en dient de leg opnieuw gespeeld te worden. Er wordt dus geen punt toegekend voor deze leg; de leg wordt als niet gespeeld beschouwd. Het feit dat één van beide teams eerder alles "dicht" had dan het andere team is niet van invloed. Men kan dus alleen winnen als men een puntenvoorsprong heeft.

23. De laatste set (teamronde) wordt gespeeld door het voltallige uit- en thuisspelende team in een 701- of 1001-ronde, waarbij het verliezende team een enkelvoudig drankje aanbiedt aan het winnende team. De 701- of 1001-ronde wordt met maximaal 4 (actieve) spelers per team gespeeld. Dus niet met de reservespeler als extra speler of, in geval van een wissel, de gewisselde speler als extra speler. De bierronde wordt gespeeld in de volgorde van de singles. Een wissel neemt de plaats over van de speler waarvoor hij/zij is ingevallen. Indien een speler voor zijn beurt gooit, wordt deze beurt niet geteld en moet de speler die aan de beurt was alsnog gooien.

IV. Wedstrijdbepalingen

24. Wedstrijden dienen gespeeld te worden in de speelweek volgens het competitieschema.
Het “omdraaien” van wedstrijden is toegestaan, maar geschiedt geheel op eigen verantwoordelijkheid.

25. Het bezoekende team moet minimaal 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd in de gelegenheid worden gesteld om te oefenen op het wedstrijdbord, ook als zij later aanwezig zijn op de speellocatie.

26. Een wedstrijd in de HWDO competitie dient om 20.00 uur te beginnen. Indien het tegenspelende team niet aanwezig is vóór 20.30 uur zonder hiervan melding te hebben gemaakt, is het opkomende team gerechtigd dit te melden aan de wedstrijdsecretaris en kan de wedstrijd worden geclaimd. Indien men van te voren weet, om welke reden dan ook, dat men niet voor 20.30 uur aanwezig kan zijn, dan dient men de teamcaptain van de andere partij hiervan tijdig op de hoogte te brengen, waardoor de wedstrijd eventueel later kan aanvangen, echter uiterlijk om 21.00 uur. Wanneer het team na dit tijdstip aankomt op de speellocatie kan de wedstrijd ook worden geclaimd. Indien in onderling overleg besloten wordt de wedstrijd alsnog door te laten gaan, vervalt uiteraard het recht op claimen. Het team dat de wedstrijd claimt wint met 9-0. Er dienen 4 namen voor de singles te worden ingevuld, welke als winstpartij mee telt voor de single play-offs. Tevens wordt de teamronde als winstpartij meegeteld. Het niet-aanwezige team krijgt dus geen punten voor de betreffende wedstrijd en krijgt tevens 3 strafpunten.

27. Het thuisspelende team begint de wedstrijd (1e set) en vervolgens in alle overige oneven sets, inclusief de teamronde. Het uitspelende team begint in de even sets. Degene wie de set mag beginnen, begint ook in de overige oneven legs; ook in een eventuele beslissende leg.

28. Op de speelavond moeten de wedstrijden worden gespeeld volgens het wedstrijdformulier. In onderling overleg kan besloten worden de volgorde aan te passen, bijvoorbeeld in geval van een “laatkomer”. Ieder wedstrijd bestaat uit 9 sets (ofwel 9 partijen). Elk gewonnen partij is een wedstrijd- en competitiepunt.

29. Een wedstrijd wordt gespeeld met 4 (actieve) spelers. Ieder team mag meerdere reservespelers hebben, maar bij elke competitiewedstrijd mogen maximaal 2 reservespelers worden ingezet. Een reservespeler mag worden ingezet, nadat de single partijen zijn gespeeld. Dit kan voorafgaand aan elke willekeurige set (partij) en dus niet tijdens een reeds gestarte set. Een gewisselde speler (passief) mag niet meer terugkeren in de wedstrijd.

30. Indien een team met 3 spelers verschijnt, moet de wedstrijd toch worden gespeeld. Echter, alle speelbeurten van de ontbrekende speler komen te vervallen. De 3 aanwezige personen dienen op het wedstrijdformulier vermeld te worden. De captain van dit team bepaalt zelf welke single niet gespeeld wordt door één van de Spelersvakken op het wedstrijdformulier blanco te laten. Er worden 3 singles gespeeld, het team dat 4 spelers heeft, wint automatisch het vierde punt. Bij de koppels speelt men dan '1 tegen 2' (d.w.z. 1 tegen 2 beurten). In de teamronde speelt men dan 3 tegen 4 (beurten). Als er sprake is van een onrechtmatige speler, dan worden beide teams bestraft met 2 strafpunten en de in de wedstrijd behaalde punten door/met deze persoon komen te vervallen.
Indien beide teams met 3 spelers verschijnen winnen beide teams automatisch 1 single partij; Het thuisspelende team houdt dan Speler 4 als blanco op het wedstrijdformulier; het uitspelende team houdt Speler 3 als blanco en vult de naam van de 3e persoon in bij Speler 4. Er worden dus maar 2 singles gespeeld (Spelers 1 & 2). Bij de koppels blijft de regel van kracht dat de beurt van de ontbrekende speler vervalt. Er is dus 1 koppel van 2 spelers en 1 “koppel” van 1 speler.

31. Indien 1 of meerdere spelers niet op tijd aanwezig is/kan zijn en het team in ieder geval 3 spelers heeft, dan kan de wedstrijd beginnen. Een actieve single speler (Speler 1 t/m 4) dient echter voor 21.00 uur aanwezig te zijn om op die avond mee te mogen spelen, anders dient de gehele wedstrijd met 3 spelers te worden gespeeld. Eventuele wisselspelers zijn niet verplicht voor 21.00 uur aanwezig te zijn en mogen ook later arriveren op locatie. Zij dienen uiteraard wel aanwezig te zijn voor aanvang van een partij waarvoor zij ingezet worden.

32. Het is teams toegestaan om een wedstrijd te verplaatsen, tot uiterlijk naar de eerstvolgende speelweek. Dit dient minimaal 24 uur voor aanvang van de geplande speeldag met de tegenstander geregeld te zijn. Beide captains melden dit per email bij de Competitieleider (competitie@hwdo.nl). Het verplaatsen van een wedstrijd is alleen in bijzondere gevallen toegestaan, daar een wedstrijd ook met 3 spelers gespeeld (en gewonnen) kan worden.

Wanneer er 24 uur voor de officiële speeldag geen alternatieve datum gevonden kan worden, blijft de officiële speeldatum gelden waarop de wedstrijd gespeeld dient te worden. Indien dit niet gebeurt, worden in beginsel 3 strafpunten toegekend aan het verzoekend team en krijgt het tevens een 9-0 nederlaag toegekend (claim).
Een wedstrijd mag ook eerder worden gespeeld, maar niet meer dan 1 speelweek voor de oorspronkelijke speelweek.
De laatste 6 speelronden mogen er geen wedstrijden meer verzet worden naar een andere speelweek. Dit om competitievervalsing te voorkomen.

De Competitieleider kan bepalen of een claim al dan niet terecht is en eventueel alsnog een speeldatum vaststellen of geen strafpunten toekennen.
Een wedstrijd kan slechts één keer worden verzet, indien één van beide teams op de nieuw afgesproken datum niet aanwezig kan zijn, mag het andere team de wedstrijd claimen. Indien een competitie wedstrijd uitgesteld moet worden omdat deze samenvalt met een bekerwedstrijd, wordt deze niet aangemerkt als verzette wedstrijd.

33. Voor elk strafpunt dat een team toegekend krijgt, wordt een wedstrijdpunt in mindering gebracht. Op het moment dat een team 10 strafpunten heeft behaald, kan dit team geschorst worden van verdere deelname in het lopende seizoen.

34. Als een speler zijn singlepartij niet kan voortzetten (bijvoorbeeld door een blessure), dan verliest hij automatisch de betreffende partij. Bij een koppel wordt verder gespeeld, maar de beurt van uitgevallen speler komt te vervallen (zie art. 30). Indien een team hierdoor minder dan 3 spelers overhoudt, wordt de wedstrijd gestaakt. In overleg met de Competitieleider wordt een datum vastgesteld om de wedstrijd later uit te spelen (met zelfde spelers en stand). Indien een blessure door een tegenstander is veroorzaakt, kunnen strafpunten en eventueel andere maatregelen genomen worden door het Bestuur.

V. Schrijver/Scheidsrechter

35. Het thuisspelende team dient voor een schrijver te zorgen, dit mag een teamlid zijn. De schrijver treedt tevens op als scheidsrechter. De schrijver is verantwoordelijk voor het bijhouden van de score, let op de startvolgorde van de partij en legs, maar let ook op het houden aan de regels m.b.t. de werpafstand. De schrijver kan een waarschuwing geven indien een worp onjuist wordt uitgevoerd. Bij herhaling kan de worp/beurt ongeldig verklaard worden en mag niet opnieuw gegooid worden.

36. Darts mogen door de speler pas uit bord worden gehaald als de schrijver de gegooide score heeft genoteerd. Zodra een speler zijn of haar darts uit het bord heeft verwijderd, is de score die de schrijver op het scorebord heeft genoteerd bindend. Protest tegen de opgeschreven (gegooide) score is niet meer mogelijk nadat de darts door de speler uit het bord zijn verwijderd. Eventuele telfouten moeten voor het begin van de volgende beurt van de betreffende speler gemeld en/of gecorrigeerd worden.

37. De scores op het scorebord moeten duidelijk leesbaar zijn voor de spelers. Bij de “x01” spelen wordt zowel de gegooide score genoteerd als het overgebleven aantal punten. Voor Tac-tics zie regel 22.

38. Een "gameshot", ofwel het finishen van een leg, wordt duidelijk gemeld door de schrijver, en is alleen geldig indien de geworpen darts de vereiste finish hebben bereikt.

39. De score van een dart wordt geteld nadat de 3 darts zijn gegooid (of 1 of 2, indien daarmee de leg beëindigd wordt), en de punt zich in of tegen de voorkant van het bord, en binnen de buitenste ring van de dubbel rand, bevindt. Een dart die terugkaatst van het bord, of uit het bord op de grond valt voordat de schrijver de score heeft genoteerd en deze door de speler uit het bord is gehaald telt niet mee en mag niet opnieuw worden gegooid.

40. Wanneer een speler niet goed kan zien waar de dart in het bord terechtgekomen is, kan dit aan de schrijver worden gevraagd. Het is de schrijver toegestaan mee te delen welke score gegooid is, of welke score overblijft. Het is de schrijver niet toegestaan om de spelers advies te geven. De schrijver dient zich rustig en neutraal op te stellen.

VI. Wedstrijdformulier

41. Het uitspelende team en het thuisspelende team houden ieder een wedstrijdformulier bij. Het uitspelende team moet ook op het eigen formulier als tweede worden ingevuld. Vermeld de (oorspronkelijke) speelweek en datum. De twee wedstrijdformulieren dienen door beide teamcaptains voor aanvang van de wedstrijd, afzonderlijk van elkaar, correct en duidelijk te worden ingevuld. Daarna worden de gegevens van elkaar overgenomen. De actieve spelers (speler 1 t/m 4) dienen voor aanvang van de wedstrijd op het formulier vermeld te worden met naam en spelersnummer. De eventuele wisselspelers (speler 5 & 6) hoeven niet voor aanvang te worden ingevuld . Eventuele wissels dienen voor aanvang van een set te worden gemeld, door en aan de captain, en wordt op dat moment ook op het formulier vermeld (naam en nummer). Foutieve wissels dienen direct opgemerkt te worden. Na afloop van een wedstrijd kan hierover niet meer worden geprotesteerd.
Voor aanvang van iedere koppelpartij dient de samenstelling van het betreffende koppel te worden ingevuld. Het vooraf invullen van alle koppelpartijen is dus niet verplicht. Een speler kan slechts aan 1 koppel worden toegekend (koppel 1 of 2). Aan het einde van de speelavond moeten de teamcaptains beide formulieren controleren en ondertekenen. Op het moment dat een formulier is ondertekend, is de uitslag bindend!!!

42. Beide (reserve)captains dienen ervoor te zorgen dat de uitslag volgens het wedstrijdformulier, uiterlijk 7 dagen na de oorspronkelijke speeldatum volgens het wedstrijdschema, is ingevoerd en bevestigd op de website van de hwdo. Houdt hier rekening mee bij het verplaatsen van een wedstrijd. Ook in geval van een claim dienen beide teams dit in te voeren/te bevestigen. Indien men van mening is dat een wedstrijdformulier onjuist op de website is ingevuld dient men de uitslag te “weigeren” met opgaaf van reden. Competitieleider neemt indien nodig contact op met beide captains om de juiste uitslag te verkrijgen.
De laatste 6 speelronden dient de uitslag binnen 2 dagen na de oorspronkelijke speeldatum te worden ingevoerd en bevestigd. Houdt hier rekening mee bij het verplaatsen van een wedstrijd. Bij het niet tijdig invoeren/bevestigen van een uitslag worden automatisch 2 strafpunten toegekend aan het betreffende team. De papieren wedstrijdformulieren worden door de captain bewaard tijdens het seizoen. Het bestuur heeft te allen tijde het recht formulieren op te vragen. Indien deze niet overhandigd kunnen worden, de formulieren niet leesbaar zijn of niet volledig ingevuld zijn, kan het bestuur besluiten de in de betreffende wedstrijd behaalde punten te laten vervallen.

43. Een 180-score (in 1 beurt bij 501, 701 of 1001) moet op het wedstrijdformulier worden vermeld. Vermeld naam en spelersnummer. Dit geldt ook voor finishes vanaf 100.

VII. Overige bepalingen

44. Het Bestuur kan strafmaatregelen treffen tegen teams en/of spelers. Dit kan zijn:
- Strafpunten, welke in mindering worden gebracht op het puntentotaal in de competitie.
- Ongeldig verklaren van een wedstrijd.
- Schorsing van een speler.
- Schorsing van een team.

Genoemde maatregelen zullen worden vermeld op de website. Tegen genoemde maatregelen kan binnen 14 dagen bezwaar worden aangetekend bij het Bestuur. Het Bestuur zal hierop, enkel en alleen, schriftelijk antwoorden en trachten om dit redelijkerwijs op zo’n kort mogelijke termijn te doen, doch uiterlijk binnen 21 dagen na ontvangst van bezwaar. Het Bestuur kan om een mondelinge toelichting van betrokken vragen.
Klachten over het wedstrijdverloop dienen binnen één week schriftelijk te worden gemeld aan het Bestuur.

45. Het overstappen van spelers naar een ander team is in principe niet toegestaan zolang de competitie loopt, tenzij het om uitzonderlijke gevallen gaat. Het bestuur beslist hierover.
Het lenen van spelers uit een ander HWDO team is eveneens niet toegestaan.

46. Iemand die nog niet ingeschreven is bij het HWDO kan, m.u.v. de laatste 6 speelweken, ingeschreven worden bij een bestaand team. Deze speler heeft pas het recht om in dit team te spelen, als de financiële verplichting is voldaan aan het Bestuur en de captain van dit team hiervan een bevestiging heeft ontvangen van het Bestuur, en deze speler zichtbaar is bij de gegevens van het team. Een niet speelgerechtigde speler is ook niet zichtbaar bij de teamgegevens en derhalve niet selecteerbaar op het digitale wedstrijdformulier. Inschrijving geldt voor het gehele (resterende) seizoen. Bij inschrijving van een nieuw lid wordt er geen nieuw teampas verstrekt. De captain is er verantwoordelijk voor dat aangetoond kan worden dat spelers speelgerechtigd zijn in het team.

Teams en individuele leden dienen zich voor elk seizoen opnieuw in te schrijven. Minimumleeftijd is 16 jaar. Voor minderjarigen wordt dispensatie verleend indien zij naast het inschrijfformulier, ook een dispensatieformulier, een kopie van een identiteitsbewijs van zichzelf en van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers bijvoegen. Per team mogen maximaal 2 dispensatiespelers worden ingeschreven.

47. Bij het onvolledig of niet nakomen van het reglement, beslist, eventueel in overleg met de betrokken partijen, het bestuur.

48. De organiserende instantie(s) stelt zich niet aansprakelijk voor schade of letsel in de ruimste zin des woord!

49. Een team wordt(/kan) uit de competitie genomen:
- Op het moment dat men 10 strafpunten heeft gehaald.
- Een captain te kennen geeft dat zijn team niet in staat is om de resterende wedstrijden te spelen (zich terugtrekt).
- Het bestuur dit om disciplinaire redenen noodzakelijk acht.
Wanneer een team zich terugtrekt/ uit de competitie genomen wordt, dan komende de uitslagen van dit team te vervallen indien dit plaatsvindt in de 1e seizoenshelft. Wanneer dit plaatsvindt in de 2e seizoenshelft, dan blijven de resultaten uit de 1e seizoenshelft van kracht en komen alleen de resultaten uit de 2e seizoenshelft te vervallen. Single resultaten,180-scores en hoge finishes van de tegenstanders komen hiermee ook te vervallen.

50. Daar waar in dit reglement in de mannelijke vorm wordt gesproken, dient indien van toepassing, ook de vrouwelijke vorm te worden gelezen.

51. Bij alle zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, eventueel in overleg met betrokken partijen. Indien het bestuur het nodig acht, heef het bestuur het recht dit reglement aan te passen.

*-*-*